Om Digi Rogaland

Digi Rogaland er et regionalt samarbeid mellom 20 rogalandskommuner og Rogaland fylkeskommune. Vi skal sikre at regionens innbyggere får tilgang til gode digitale innbyggertjenester uavhengig av hvilke kommune man bor i. 

Samarbeid vil redusere ressursbruken i den enkelte kommune, samtidig som vi også bygger kompetanse innen endring og digitalisering i alle kommunene i Rogaland. Målet er at de nye digitale løsningen skal gi innbyggerne, næringsliv og andre samfunnsaktører bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester.

Bildet viser sekreteriatet, faggruppelederne på møtet før jul.

I november samlet Digi Rogaland, store deler av team ledernettverk, faggrupper og sekreteriatet til strategisamling i Stavanger for å legge planer for 2024. Fra venstre, Ellen Charlotta Wendel Bowitz, Christine Sandvold, Kristin Barvik, Espen Kverneland, Rune Hauge, Kari Ødegård Aas og Ingeborg Drønen Tungland.

Dette skal vi jobbe med i 2024

Bildet viser veikartet for 2024

Slik jobber vi

I tillegg til å innføre store nasjonale løsninger, jobber vi også med å utvikle regionale løsninger på lokale utfordringer. Med å utvikle felles metodikk og systemer for prosessforbedring, deler på ressurser og erfaringer er målet å gi digitaliseringen av kommunal sektor større fart.

Hver kommune har sin egenart, men ved å samarbeide i utviklingen av enten regionale og nasjonale løsinger så får vi en større bredde i de verktøyene vi utvikler, slik at det ferdige løsningen kan være relevant for flere enn kun en kommune. Slik kan vi jobbe med å gjøre det som i dag er et regionalt prosjekt, kan bli et nasjonalt digitaliseringsprosjekt når vi er ferdig med å teste.

Arbeidet til Digi Rogaland er delt inn i tre prioriterte områder: