Om Digi Rogaland

Digi Rogaland er et samarbeid der kommunene i Rogaland har gått sammen for å sikre at regionens innbyggere skal ha lik tilgang til digitale tjenester, uavhengig av hvilken kommune de bor i.

I Digi Rogaland samarbeider kommunene om å ta i bruk nye digitale verktøy. Målet er at de nye digitale løsningen skal gi innbyggerne, næringsliv og andre samfunnsaktører bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester. Å samarbeide om dette vil vi redusere ressursbruken i den enkelte kommune, samtidig som vi også får muligheten til å bygge kompetanse i alle kommunene i Rogaland.

Informasjon, kompetanse og prosjekt

Arbeidet til Digi Rogaland er delt inn i tre prioriterte områder:

Sterkere sammen 

I tillegg til å innføre store nasjonale løsninger, jobber vi også med å utvikle regionale løsninger på lokale utfordringer, samtidig som vi også er med i utviklingsfasen av flere nasjonale digitaliseringsprosjekter.

Med å utvikle felles metodikk og systemer for gevinstrealisering og prosessforbedring , samtidig som vi deler på ressurser, erfaringer og aktivt gjenbruker teknoloigi skal gi digitaliseringen av kommunal sektor større fart. For oss i Digi Rogaland er et viktig prinsipp at:

- Det er mer effektivt å samarbeide, enn at hver enkelt kommune skal sitte å løse like utfordringer, og utvikle hver sin løsning på samme problem.

Hver kommune har sin egenart, men ved å samarbeide i utviklingen av enten regionale og nasjonale løsinger så får vi en større bredde i de verktøyene vi utvikler, slik at det ferdige løsningen kan være relevant for flere enn kun en kommune. Slik kan vi jobbe med å gjøre det som i dag er et regionalt prosjekt, kan bli et nasjonalt digitaliseringsprosjekt når vi er ferdig med å teste.

Vi ser åtte voksne personer som står sammen, oppstilt til gruppebilde. Det er fire kvinner og fire menn, I bakgrunnen ser vi Sandnes rådhus og den fine plassen ved fjorden utenfor.

I juni samlet Digi Rogaland, team ledernettverk og faggrupper, til strategisamling i Sandnes rådhus.