En visualisering av hvordan digitaliseringsnettverkene skal samhandle med andre aktører.

KS sin visualisering av samstyringsstrukturen

Informasjon

Å sørge for god informasjonsflyt er et sentralt suksesskriterie for et samarbeid som Digi Rogaland. 

Digitaliseringsfeltet består av mange regionale og nasjonale aktører, og å filtrere informasjon om ulike fagfelt, prosjekter og nye krav blir viktig for å sikre at kommunene får den informasjonen de trenger.

Like viktig er det å sikre at kommunikasjonen mellom kommunene i Rogaland er god, slik at samarbeidet når målsetningen om å utvikle og innføre digitale løsinger sammen.

Samstyringsstrukturen

Samtstyringsstrukturen legger føringer for hvordan offentlig sektor jobber med digitalisering. Denne strukturen legger også premisser for kommunikasjonen, og synliggjør hvorfor god kommunikasjon er så viktig i digitalisering.

Kort fortalt så er samstyringsstrukturen et grep for å gjøre det enklere for KS og norske kommuner samhandle, spille hverandre gode og digitalisere offentlig sektor sammen.

Det har blitt satt sammen flere utvalg som på ulike nivåer gir råd og setter retningen i digitaliseringsarbeidet, og tanken er å bruke digitaliseringsnettverkene aktivt i å spre informasjon ut i kommunene og rekruttere medlemmer til de ulike utvalgene.

Arbeidsutvalget

Et tiltak for å optimalisere dialogen med, og informasjonsflyten ut i kommunene er arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget sitter det representanter for tre ulike grupper med kommuner. Kommunene i disse gruppene blir kalt kompiskommuner, og de møtes en gang i uken for å komme med tilbakemeldinger og diskutere aktuelle saker. Tilbakemeldingene og diskusjonene blir deretter tatt opp i et ukentlig møte i arbeidsutvalget.

På denne måten får kommunene en arena der de kan komme med direkte tilbakemeldinger, samtidig som de også får informasjon om viktige saker.