DigiBarnevern

Hva er DigiBarnevern?

DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ som skal forbedre de digitale løsningene det kommunale barnevernet bruker. De digitale løsningene som inngår i prosjektet utvikles i samarbeid mellom stat og kommune, som hver for seg har et selvstendig ansvar for å utvikle sine løsninger.

Det kommunale prosjektet har ansvar for å anskaffe et nytt fagsystem for kommunalt ansatte og ledere. Denne IT-løsningen skal utvikles av de to aktuelle leverandørene, i tett samarbeid med DigiBarnevern-prosjektet. IT-system for de deltagende kommunene. Den andre delen består av å skape en en portal for innbyggerne, der barn, unge og foresesatte kan medvirke, kommunisere og dele informasjon om barnevernet. 

Det statlige prosjektet utvikler et digitalt barnevernsfaglig kvalitetssystem som skal gi saksbehandlere faglig og juridisk støtte til barnevernstjenestens vurderinger, beslutninger og dokumentasjon gjennom de ulike fasene av en barnevernssak. 

 

Status i Rogaland

18 Rogalandskommuner er nå med i arbeidet med kravspesifikasjon, som skal være klar høsten 2023. 

Bakgrunn for prosjektet

Barnevernstjenesten trenget et nytt fagsystem for å kunne oppnå målet med prosjektet. DigiBarnevern, og BUFdir har inngått en avtale med KS om utbredelse av leveransene i DigiBarnevern. Oppdraget forutsetter tett samarbeid med digitaliseringsnettverkene, og det jobbes nå med å organisere samarbeidet og utarbeiding av mandat for arbeidsgruppen som etableres. Arbeidsgruppen skal jobbe innenfor tre spor: 

  1. Vite og forstå: Kommunene skal opparbeide seg god forståelse for hva DigiBarnevern er og hva som skal til for å ta i bruk leveransene. Kommunene og digitaliseringsnettverkene skal med denne kunnskapen kunne lage sin egen strategi og planlegge videre prosess. 
  2. Bytte fagsystem: Bistå kommunene i prosessen med å beslutte og gjennomføre anskaffelser av nytt fagsystem 
  3. Hente gevinster: Bistå kommunene med å jobbe systematisk med å hente gevinster fra DigiBarnevern leveransene, og se nye muligheter i sammenheng med øvrig kvalitetsarbeid. 

Det etableres nå en arbeidsgruppe som skal bestå av fagressurser fra digitaliseringsnettverkene, og som skal ledes av en ekstern prosjektleder. Tiltaket gjennomføres høsten 2022, og finansieres av tilskuddsmidler som disponeres av KS til formålet.

Fagsystemer

Slik det ser ut nå er det i realiteten to leverandører som kan levere framtidens fagsystem.  

Åtte foregangskommuner er allerede i en prosess med en av disse leverandørne, og har med det gjort seg flere erfaringer i tilknytning til overgang til nytt fagsystem.Erfaringen så langt viser at prosessen er ressurskrevende. Derfor blir det viktig at vi i digitaliseringsnettverkene legger til rette for erfaringsoverføring slik at så mange kommuner som mulig får mulighet til å lære fra disse åtte kommuene.

Les mer her: Delprosjekter og leveranser 

De to fagsystemene i barnevernstjenesten som er i bruk i dag DIPS “Front Acos” og Visma “Familia” skal fases ut. Visma utvikler et nytt skybasert system, men det er ingen som i dag har tatt i bruk dette. 

DIPS Front (Acos) avvikler support på sitt fagsystemet innen utgangen av 2022.  Leverandøren kan om ønskelig forlenge avtaleperioden. Om dette er ønskelig må kommunene dette gjelder for selv ta kontakt med DIPS. Leverandøren må få beskjed om dette innen september 2022.  

Nye krav til fagsystem medfører at alle barnevernsamarbeid/kommuner med barnevernstjeneste som ikke allerede har gått til anskaffelse, må ut på anbud for å skaffe nytt fagsystem!  

Kommuner som har Visma familia i dag ikke oppgradere til Visma Flyt Barnevern. De eneste tilfeller hvor overgangen kan anses som en oppgradering er dersom kommunen har en nyere avtale med Visma hvor dette står spesifisert. Systemene er såpass forskjellige at det anses som en nyanskaffelse.  

Gevinstrealisering

Økt krav til kvalitet i barnevernstjenesten påvirker mange, og kommunene og ledere innenfor flere av kommunens tjenester står overfor flere krevende oppgaver. Gevinstrealisering er en av disse oppgavene. Skal kommunene lykkes med å hente ut gevinster krever dette endringer i måten vi jobber på, for samarbeidspartnere, og i hvordan tjenesten mottas. En del av bestillingen til arbeidsgruppen vil derfor også omhandle å støtte kommunene i arbeidet med gevinster og gevinstrealisering. 

Hvis du har spørsmål vennligst ta kontakt med oss i Digi Rogaland. 

Nyttige lenker

Bufdir: Informasjonside om DigiBarnevern

KS: Informasjonsside DigiBarnevern

KS: Fagstøtte for DigiBarnevern