Sekreteriatet

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften i Digi Rogaland, gjennomføre prosjekter og følge opp de andre gruppene i samarbeidsprosjektet. Sekratiariatet er med det en viktig støttefunksjon og pådriveren for at prosjektene gjennomføres på en god måte som ivartar kommunenes og Rogalands innbyggeres behov.

Sekretariatet forvalter den samlede porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekter på vegne av styringsgruppen. Rune Hauge er direktør for sekretariatet i Digi Rogaland. Direktøren har ansvar for å realisere samarbeidet i henhold til samarbeidsavtalen, mandat og andre vedtak fattet i styringsgruppen.

Sekretariatet skal ivareta følgende funksjoner

 • Administrasjon (følge opp samarbeidsavtalen og koordinere underliggende tiltak og prosjekter)
 • Utarbeide forslag til budsjett, budsjettoppfølging og forvaltning av midler innenfor vedtatte rammer.
 • Etablere interne rutiner og prosesser knyttet til prosjektgjennomføring
 • Koordinere ekstern kommunikasjon og samhandling
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Administrativ forvaltning av metoder, verktøy og felles spesifikasjoner

 

Medlemmer
 • Rune Hauge
 • Direktør
 • Stavanger kommune
 • Christine Sandvold
 • Rådgiver e-helse
 • Stavanger kommune
 • Ellen Charlotta Wendel Bowitz
 • Rådgiver
 • Stavanger kommune
 • Terje Rygh
 • Rådgiver smart-teknologi
 • Stavanger kommune
 • Rune Gåre
 • Rådgiver smartby
 • Stavanger kommune
 • Eirik Haglund
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Stavanger kommune