Velferdsteknologisk knutepunkt

Hva er et velferdsteknologisk knutepunkt?

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.

Hovedformålet med tjenesten er å bidra til et felles knutepunkt, hvor ulike leverandører kan formidle journalverdige opplysninger mellom systemer som ellers ikke snakker sammen. Dette sparer helsepersonell for mye dobbeltarbeid.

Mulige positive effekter av å ta i bruk VKP er:

  • VKP sørger for effektiv ressursbruk ute i helsetjenestene ved å binde systemer sammen slik at helsepersonell slipper å bruke tid på å registrere det samme flere steder.
  • VKP bidrar til økt tjenestekvalitet ved at riktig informasjon er tilgjengelig for dem som trenger den, når de trenger den.
  • VKP støtter opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og journalsystem trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å utveksle data med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.
  • Gjennom arbeidet med VKP så utarbeides standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi. Dette gjøres i tett dialog med leverandører.
  • VKP er fremtidsrettet, leverandørenes tilpasninger til VKP vil tilfredsstille krav i det fremtidige felles rammeverket for samhandling i helsesektoren.

Status

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) har vært i drift siden mai 2018, og tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Det er utviklet integrasjoner mellom VKP og de tre pleie- og omsorgssystemene (EPJ); Profil (Visma), Gerica (TietoEVRY) og CosDoc (DIPS Front). Integrasjonene er utviklet i tett samarbeid med løsningsleverandører og kommuner, der kommunene har rollen som behovseier. Når en integrasjon er ferdig utviklet og tatt i bruk, skal det være raskt og enkelt for andre kommuner å koble opp samme løsning. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det blir en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenesten. VKP tilbys i førsteomgang til kommuner som trenger det, og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Les mer her

Veien videre

Det pågår en prosess med å om å overføre VKP fra Direktoratet for e-helse til Norsk helsenett. Nå har det blitt avgjort at det må utvikles en finansieringsmodell for forvaltning og drift av tjenesten før det tas en beslutning om VKP skal overføres. I påvente av at denne modellen utarbeides vil direktoratet videreføre driften.

Det betyr at de kommunene som bruker løsningen i dag vil kunne fortsette å bruke tjenesten, men at det inntil videre ikke vil kobles på nye kommuner.


Mer informasjon er ventet i løpet av høsten.