Velferdsteknologisk knutepunkt

Hva er et velferdsteknologisk knutepunkt?

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.

Hovedformålet med tjenesten er å bidra til et felles knutepunkt, hvor ulike leverandører kan formidle journalverdige opplysninger mellom systemer som ellers ikke snakker sammen. Dette sparer helsepersonell for mye dobbeltarbeid.

Mulige positive effekter av å ta i bruk VKP er:

  • VKP sørger for effektiv ressursbruk ute i helsetjenestene ved å binde systemer sammen slik at helsepersonell slipper å bruke tid på å registrere det samme flere steder.
  • VKP bidrar til økt tjenestekvalitet ved at riktig informasjon er tilgjengelig for dem som trenger den, når de trenger den.
  • VKP støtter opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og journalsystem trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å utveksle data med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.
  • Gjennom arbeidet med VKP så utarbeides standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi. Dette gjøres i tett dialog med leverandører.
  • VKP er fremtidsrettet, leverandørenes tilpasninger til VKP vil tilfredsstille krav i det fremtidige felles rammeverket for samhandling i helsesektoren.

Status

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) har vært i drift siden mai 2018, og tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Det er utviklet integrasjoner mellom VKP og de tre pleie- og omsorgssystemene (EPJ); Profil (Visma), Gerica (TietoEVRY) og CosDoc (DIPS Front). Integrasjonene er utviklet i tett samarbeid med løsningsleverandører og kommuner, der kommunene har rollen som behovseier. Når en integrasjon er ferdig utviklet og tatt i bruk, skal det være raskt og enkelt for andre kommuner å koble opp samme løsning. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det blir en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenesten. VKP tilbys i førsteomgang til kommuner som trenger det, og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Les mer her

Veien videre

Det pågår en prosess med å om å overføre VKP fra Direktoratet for e-helse til Norsk helsenett. Nå har det blitt avgjort at det må utvikles en finansieringsmodell for forvaltning og drift av tjenesten før det tas en beslutning om VKP skal overføres.

Det var en periode der det ikke var mulig å koble seg på VKP, men Helse- og omsorgsdepartement har nå åpnet for at kommuner kan koble seg på igjen.