Kjernejournal

Hva er en kjernejournal: 

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes viktige helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger slik at de kan gi tryggere helsehjele. Ansatte på sykehjem og hjemmetjenester får tilgang til de samme opplysningene som fastlege, sykehus og legevakt.  

  • Pasientens egne registreringer 
  • Kritisk informasjon 
  • Legemidler 
  • Besøkshistorikk fra sykehus 
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen 

Det meste av innholdet i pasientens kjernejournal hentes direkte fra offentlige registreDet betyr at kjernejournal til en hver tid er oppdatert – så sant de offentlige registrene er oppdatert. Den inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege.

Innføring av Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenesten i kommunene er høyt prioritert i den nasjonale portefølje, og det nasjonale målet er at 100% av kommunene har løsningen i drift.

Status:

100% av Rogalands-kommunene har nå tilgang.

Dette skjer fremover:  

Gjennomføre felles innføringsløp av Kjernejournal. Innføringen er et samarbeid mellom Digi Rogaland, Digi Vestland og KS e-Komp Vest.