Bildet vise de åtte nettverkskoorinatorene.

Stor aktivitet i e-helse i 2023

I fjor jobbet Digi Rogaland med oppstart og innføring av flere løsninger på e-helsefeltet. Fagsamlinger, og samarbeid i nettverkene og kommunene er viktig for fremdriften.

Publisert : 15.01.2024

I 2023 fikk alle kommunene i Rogaland tilgang til Kjernejournal, og flere andre løsninger var del av et innføringsløp.

– Vi ser frem til å fortsette arbeidet i 2024 sammen med kommunene, nettverkene og våre samarbeidspartnere, forteller Christine Sandvold, e-helse koordinator i Digi Rogaland.

Dette skjedde på området e-helse i Digi Rogaland i 2023

Rogalands veikart for e-helse i 2023 viser hvilke prosjekter vi jobber med, og som gjenspeiler nasjonal e-helse portefølje.

Innføringsaktivitetene i de hvite boksene, har vært prioritert i 2023 og status for arbeidet beskrives under veikartet. 

Vi ser en oversikt over prosjektene som det jobbes med i 2023 i e-helse.

Løsning for tilgang til inntekst- og skattedata

 • Avtale mellom Skatteetaten og TietoEvery Infotorg om distribusjon av inntekts- og skatteopplysninger utløpte den 16.11.2023 og kommunene måtte derfor enten importere opplysningene til fagsystemet eller ta i bruk KS FIKS for oppslag.
 • Digi Rogaland har fulgt prosessen og informert kommunene underveis. Aktiviteten avsluttes da endringen er iverksatt.

Kjernejournal - Helsenorge

 • Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes viktige helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger slik at de kan gi tryggere helsehjelp.
 • Innføring av Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenesten i kommunene er høyt prioritert i den nasjonale portefølje, og det nasjonale målet er at 100% av kommunene har løsningen i drift.
 • Digi Rogaland og Digi Vestland gjennomførte felles innføringsløp våren 2023 og per juni 2023 hadde 100% av kommunene i Rogaland tilgang til Kjernejournal. 

Digi Helsestasjon basisløsning

Om DigiHelsestasjon - KS DigiHelsestasjon er et system for enkel og sikker digital kommunikasjon mellom innbyggere og ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Innbyggerne får oversikt over avtaler de har med tjenesten, mulighet til å avbestille disse og sende meldinger direkte til helsestasjonen.

I samarbeid med Digi Vestland er det gjennomført to felles innføringsløp i løpet av 2023 og per 31.12.2023 har 74% kommunene i Rogaland innført DigiHelsestasjon.

Bildet viser en tegning av konseptet Digi Hlesestasjon hvor vi ser en datamaskin og en hånd som bruker en telefon med løsningen.

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) Velferdsteknologisk knutepunkt - Norsk helsenett (nhn.no)

 • VKP er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.
 • I løpet av 2023 har det vært jobbet med å bistå kommunene med å klargjøre innføring og påkobling til VKP i tråd med Norsk helsenett (NHN) sine kriterier for prioritering, samt fulgt kommuner sine prosjekter og prosess for å koble seg på VKP med veiledning og erfaringer.
 • Digi Rogaland arbeider med å planlegge innføringsløp for VKP og materiell til bruk i innføringsløp sammen med Digi Vestland.
 • Stavanger kommune har brukt VKP hele året, og i desember 2023 tok Sandnes kommune i bruk VKP. Det vil si at 9% av kommunene i Rogaland er i gang med VKP.

Meldingsversjoner Veileder for elektronisk meldingsutveksling - Norsk helsenett (nhn.no)

 • Elektronisk meldingsutveksling er den bærende digitale samhandlingsformen i helse- og omsorgstjenesten. Standardisering på felles versjon av meldingstypene reduserer risiko for feil i samhandlingen.
 • Kommunene i Rogaland har innført gjeldende versjoner av elektronisk meldingsutveksling.

DigiHelse

DigiHelse er et system for digital kommunikasjon mellom innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester og ansatte i helsetjenesten.

Når kommunen har innført DigiHelse kan innbyggerne:

 • sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
 • se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
 • få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

I løpet av 2023 er det gjennomført to felles innføringsløp i samarbeid Digi Vestland. Per 31.12.2023 har 61% av kommunene i Rogaland innført DigiHelse.

Noen kommuner har ikke mulighet til å innføre DigiHelse på grunn av begrensinger i pasientjournalsystemet CosDoc.

Samlinger og samarbeid

I løpet av 2023 er det gjennomført to nettverkssamlinger for e-helse fagressurser fra alle kommunene, månedlige ledernettverk for e-helse og to webinar i samarbeid med NSCC. Ett om turnusløsninger og ett om bleiesensorer.

Bildet viser hele lokalet hvor møtet ble holdt. Vi ser mange runde bord, hvor det sitter folk rundt som snakker med hverandre.
Godt oppmøte og stor interesse for utviklingen og oppgavene på e-helsefeltet i Rogaland.

KS Kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi og DHO har arrangert flere samlinger:

- Fagsamling i beredskap juni – rundt 100 deltakere

- Tekniker forum oktober – rundt 50 deltakere

- Studiebesøk responssenter, Værnesregionen og Trondheim 4-5 desember

Vi ser personer som kikker på en av skjermene under omvisningen på Værnes responssenter.

 • Delte samlinger velferdsteknologiens ABC vår 2023 (nord og sør, fokus lovverk digitalt tilsyn)
 • Inspirasjonssamling Evondos oktober, 14 kommuner deltok.

KS e-Komp Vest har i 2023 gjennomført nettverksledermøter og samhandlingsmøter en gang i måneden. I samarbeidsmøtene er både Helse Vest IKT, Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde og Haraldsplass invitert, i tillegg til de 9 lokale nettverkslederene.

Våren 2023 startet KS og Norsk helsenett et samarbeid for å utarbeide en felles modell for innføringsnettverk innen e-helseområdet.  

Bakgrunnen for arbeidet er flere, men de viktigste er behovet for; 

 • bedre samordning mellom dagens nettverk
 • dagens finansieringskilder er ulike og usikre
 • å ivareta og videreutvikle kompetanse
 • mer søkelys på hvordan nettverkene kan bistå kommunene

Målet for arbeidet er raskere og bedre innføring og bruk av e-helse løsninger, bruke frikjøpe ressurser mer effektivt og koordinert, samt legge til rette for bedre forankring og beslutningsprosesser i regionene for å fremme innføringsprosesser. 

Høsten 2023 har Digi Rogaland deltatt i nasjonale samlinger og bidratt med innspill til ny organisering.

Bildet viser Kristine Skjøthaug og Christine Sandvold som står utenfor hovedinngangen til Utstein Kloster Hotell.
Fra venstre, Kristine Skjøthaug, som styrer ledernettverket i e-helse, sammen med Christine Sandvold, e-helsekoordinator i Digi Rogaland på nettverkssamlingen i september.

Kontaktperson:

Christine Sandvold, e-helsekoordinator i Digi Rogaland

christine.sandvold@stavanger.kommune.no