Dette er det digitale kompetanseløftet

Den 9. juni hadde ressursgruppen i Digi Rogaland et møte om kompetanseløftet i digital transformasjon som skal begynne til høsten.

Publisert : 12.07.2022

Av: Eirik Haglund

Kommunene ble infomert om hva kompetanseløftet inneholder, hvordan programmet skal gjennomføres og hvorfor et kompetanseløft er viktig.

Læringsportalen der kommunen vil kunne finne videoer, opplæringsmateriale og oppgaver ble også presentert

Hva er et kompetanseløft?

Kompetanseløftet bygger på et forskningsbasert rammeverk (fem generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon), som er utviklet av Digi Trøndelag. Dette programmet er også gjennomført i  Digi Telemark og Vestfold, Digi Agder og Digi Møre og Romsdal. I tillegg er Digi Viken i en oppstartsfase slik som oss i Digi Rogaland. 

Rammeverket består blant annet av kartlegginger av digital modenhet og evner til digital transformasjon. Kartleggingene er en integrert del av modulene, og viser hva slags ståsted kommunene har, og hvilke barrierer og muligheter står foran i arbeidet med digital transformasjon. Modulene har i tillegg, flere praktiske og konkrete eksempler. Det skal jobbes med sammenhengen mellom hvorfor, hvordan og hva, relevante caser fra offentlig og privat sektor og eksempler som er relevante for oss i Digi Rogaland. Det vil også gjennomføres et fasilitert gruppearbeid som gjennomføres i forarbeid, dagssamling og etterarbeid i alle 4 modulene. 

De fire modulene omhandler områdene organisasjon, ledelse, strategi og teknologi og hver modul består av tre trinn.

  1. Forarbeid – Felles forståelse: Selvstendig arbeid med teori og caser i den digitale læringsplattformen. Gruppearbeid rundt en gitt utfordring, som har som mål å inspirere og utfordre ledergruppen.
  • Samling – Nåværende utgangspunkt: Digital eller fysisk dagssamling i ledergruppene, der det veksles mellom faglige innlegg, caser (både eksempler og egne) og fasilitert dialog og kunnskapsdeling. Kartlegging og arbeid med egen organisasjons utgangspunkt innen evner til digital transformasjon og digital modenhet, inkludert barrierer og muligheter. Diginettverkene har så langt fordelt kommunene i sin region på tre dagssamlinger (f.eks. 8+8+9 kommuner i samme samling).
  • Etterarbeid – Videre innsats. Innspill eller råd fra case eller samarbeidspartner. Lederteamet jobber lokalt med å bestemme sitt ambisjonsnivå og diskutere innsatser på kort og lang sikt i forhold til modulens tema. 

Hvorfor er dette viktig for Digi Rogaland?

Det å styrke kompetanse innen digitalisering og digital transformasjon er en viktig del av Digi Rogalands strategi og daglige arbeid. Digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere, og det krever at kommunene kontinuerlig utvikler kompetansen sin for å holde tritt.

Vi skal jobbe videre med arbeidsprosessene våre, gevinstrealisering og det å lede endring, men vi må også ha fokus på bærekraftig utvikling og sørge for at innbyggerne har tillit til demokratiske prosesser. Etikk og sikkerhet, innbyggernes forventninger om mer sammenhengende tjenester og nye muliggjørende teknologier stiller atskillig større krav til oss enn bare å digitalisere dagens arbeidsprosesser.

Det vil også være endrede behov innen arbeidsmarkedet og nye krav fra og til medarbeiderne.  Behovene kan være ulike i kommunene og hos den enkelte ansatte i kommunene, men for oss i et fellesskap er det viktig at vi bygger kultur og forståelse samlet, som fylke og i regioner. Vi har behov for å samarbeide tettere for å bygge opp under økt samhandling og felles forståelse for hva digitalisering, digital innovasjon og digital transformasjon krever av oss – og dette handler vel så mye om ledelse, kompetanse og kultur, som teknologi.

Det er etablert en prosjektgruppe bestående av blant andre John Egil Osteig (Tysvær kommune), Elin Wetås Jara (KS), Ellen Bowitz (DR) og Rune Hauge (DR). Dessuten skal en arbeidsgruppe settes ned som skal evaluerer innholdet i kompetanseprogrammet.

Hver kommune må utpeke en kommunekoordinator. Kommunekoordinatoren vil ha en viktig rolle med å støtte kommunedirektør i praktisk gjennomføring, og å videreformidle viktig informasjon og sette av tid i egen ledergruppe til for- og etterarbeid.

Kommunekoordinatoren vil gjennomføre møter med prosjektledelsen og de andre koordinatorene før og etter hver modul for å være forberedt/trygg på temaene og ha mulighet til dialog/stille spørsmål. Prosessleder vil gi ekstra støtte/avklaringer ved behov. Kommunekoordinatoren kan få en viktig jobb med å forvalte læringen for kommunen videre, og bør være deltager i Kompetanseløftet selv. 

Kostnader knyttet til kompetanseløftet dekkes av Digi Rogaland.

Fremdrift:

  • Den 14. september samles alle kommunedirektører til en første samling
  • Etter denne samlingen får kommunene tilgang til læringsportalen
  • I november deles kommunene inn i grupper og har en dagssamling per gruppe