Faggrupper

e-helse

Veikart for e-helse. Et forslag til rekkefølgen prosjektene bør innføres.

e-helse er et så stort og komplekst område at det skiller seg fra de andre fagområdene.

E-helse veikart for Rogaland speiler nasjonal e-helse portefølje for 2023, jamfør Kommunal sektors portefølje og ambisjoner på e-helseområdet 2023. Innen e-helse er en rekke aktiviteter til innføring, og nedenfor kan du lese om hvilke prosjekter det jobbes med i prioritert rekkefølge: 

Løsning for tilgang til inntekst- og skattedata 

Dagens avtale mellom Skatteetaten og TeitoEvry Infotorg om distribusjon av inntekts-og skatteopplysninger utløper pr 16.11.2023, og kan ikke forlenges. Kommunene må derfor enten importere opplysningene til fagsystemet via ny funksjonalitet i fagsystemet eller ta i bruk KS FIKS for oppslag. 

Tiltak:  
Informere og bistå kommunene med å installere og ta i bruk en av mulighetene for tilgang til inntekts- og skatteopplysninger. Integrasjon med fagsystemet er første prioritet. 

Kjernejournal 

Status: Pågående 

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes viktige helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger slik at de kan gi tryggere helsehjelp:  

 • Pasientens egne registreringer 
 • Kritisk informasjon 
 • Legemidler 
 • Besøkshistorikk fra sykehus 
 • Logg over hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen 

Innføring av Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenesten i kommunene er høyt prioritert i den nasjonale portefølje, og det nasjonale målet er at 100% av kommunene har løsningen i drift. Per 01.01.2023 har 80% av kommunene i Rogaland innført Kjernejournal. 

Tiltak:  
Gjennomføre felles innføringsløp av Kjernejournal. Innføringen er et samarbeid mellom Digi Rogaland, Digi Vestland og KS e-Komp Vest. 

Digi Helsestasjon basisløsning 

Status: Pågående 

DigiHelsestasjon er et system for enkel og sikker digital kommunikasjon mellom innbyggere og ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Innbyggerne får oversikt over avtaler de har med tjenesten, mulighet til å avbestille disse og sende meldinger direkte til helsestasjonen. 

Per 01.01.2023 har 61% av kommunene i Rogaland innført DigiHelsestasjon.  

Tiltak: 
Gjennomføre en til to felles innføringsløp av DigiHelsestasjon. Innføringen er et samarbeid mellom Digi Rogaland, Digi Vestland og KS e-Komp Vest.  

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Status: Pågående 

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. VKP inngår i velferdsteknologiprogrammet. 

Tiltak: 

 • Bistå kommunene med å klargjøre innføring og påkobling til velferdsteknologisk knutepunkt i tråd med Norsk helsenett sine kriterier for prioritering.  
 • Felles innføring kan bli aktuelt dersom det åpnes opp for at flere kommuner fra Rogaland kan ta i bruk VKP. 

Meldingsversjoner 

Status: Pågående 

Elektronisk meldingsutveksling er den bærende digitale samhandlingsformen i helse- og omsorgstjenesten. Standardisering på felles versjon av meldingstypene reduserer risiko for feil i samhandlingen.  

Kommunene må innføre de gjeldene versjonene av elektronisk meldingsutveksling. Nasjonal ambisjon er at alle kommuner er over på gjeldende versjon innen 2023. I tillegg anbefales det at kommunene integrerer fagsystem med løsning for interaktiv henvisning og rekvisisjon så snart dette er tilgjengelig, for å kunne sende elektroniske rekvisisjoner. 

Tiltak: 

Følge opp og bistå kommunene med å innføre gjeldende versjoner av elektronisk meldingsutveksling basert på statistikk fra Norsk Helsenett.  

Bistå kommunene med å komme i gang med elektroniske rekvisisjoner når dette er klart 

DigiHelse 

Status: Pågående 

DigiHelse er et system for digital kommunikasjon mellom innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester og ansatte i helsetjenesten. Når kommunen har innført DigiHelse kan innbyggerne: 

 • sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen 
 • se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk 
 • få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post
 • Per 01.01.2023 er det ca. 40% av kommunene i Rogaland som har tatt i bruk DigiHelse.
 • Tiltak: 

Gjennomføre en til to felles innføringsløp av DigiHelse. Innføringen er et samarbeid mellom Digi Rogaland, Digi Vestland og KS e-Komp Vest. 

Faggruppen er et ledernettverk der kommunalsjefer for helse og omsorg samles for å jobbe strategisk. Lederen for nettverket, Kristine Skjøthaug fra Stavanger kommune, leder og koordinerer de strategiske aktivitetene og representerer gruppen i KS sitt fag- og prioriteringsutvalg.

 Leder for e-helse ledernettverk

Kristine Skjøthaug, Stavanger kommune
e-post: kristine.skjothaug@stavanger.kommune.no

Har du spørsmål rundt aktiviteter eller prosjekter, kan du ta kontakt med e-helse koordinator.

Christine Sandvold, Stavanger kommune, e-post: christine.sandvold@stavanger.kommune.no