h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Image Alt

Telling i barnehage

Beskrivelse av prosjektet

Telling i barnehage er ett innovativt digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Klepp kommune og Digi Rogaland. For å sikre god oversikt over barnegruppen og være trygge på at alle barn er der de skal være til enhver tid bruker personalet i barnehagene mye ressurser på å telle barna både på uteområdet og når barna er på tur. Barn er og skal være aktive og impulsive, for at de ansatte i barnehagene likevel skal ha kontroll og trygghet på at barna er der de skal være er det brukt personalressurser til telling av barna hvert 10-15 minutt når de er utendørs.

Dette er forståelig nok ressurskrevende og Klepp kommune i samarbeid med Digi Rogaland har etablert et prosjekt for å se på hvordan dette kan digitaliseres og dermed gi rom for å bruke personalressursene til andre mer hensiktsmessige oppgaver.

Fremdriftsplan og milepæler

Høst 2018: Etablering av prosjekt

Vinter 2019: Valg av leverandør for mulig løsning

Vår og sommer 2019: Pilotering av mulig løsning og evaluering av denne

Høst 2019: Videre utvikling av prosjektet

Organisering av prosjektet

Prosjektet organiseres med en prosjektleder i Klepp kommune som er bindeledd mellom Digi Rogaland, valgt leverandør for pilot og barnehagesektoren i kommunen. Det er foreløpig knyttet to barnehager til prosjektet som skal bidra i pilotering av mulige løsninger.

Kommuner/aktører i Rogaland som er involvert i prosjektet

Klepp kommune, Digi Rogaland og Telenor.

Det vil i løpet av prosjektfasen åpnes opp for at andre interesserte kommuner kan få delta i prosjektet, dette styres av prosjektleder.

Gevinster som er er planlagt å realisere ved implementering

Frigjøring av personalressurser til mer hensiktsmessige arbeidsoppgaver.

 

Hvorfor implementere «Telling i barnehage»

Digi Rogaland har tett dialog med tilsvarende samarbeid i andre regioner. Vi får og gir læring fra implementering av nasjonale prosjekter og i utvikling av nye prosjekter. Vi har også god dialog med KS blant annet gjennom de nasjonale prosjektene og via KommIT-rådet.