h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Image Alt

Organisering

Styringsgruppen til Digi Rogaland

Styringsgruppen fatter beslutninger av overordnet karakter i saker som partene må avklare i fellesskap for å realisere formålet med samarbeidet.

Styringsgruppen vedtar rammene for budsjett, budsjettoppfølging og tildeling av midler. Styringsgruppen behandler også andre dokumenter som er styrende for prosjekter i samarbeidet, beslutter og prioriterer fellesprosjekter og finansiering av disse, samt oppfølging av fremdrift og leveranser. Endringer i de ovenfor nevnte dokumenter skal også godkjennes av styringsgruppen.

Styringsgruppen møtes kvartalsvis og ellers ved behov. Det søkes konsensus i styringsgruppen om beslutninger. Dersom konsensus ikke nås, beslutter styringsgruppens leder. Hver part med gjennomføringsansvar skal sørge for at beslutninger fattet i styringsgruppen blir gjennomført.

Medlemmer i Styringsgruppen

Fra og med 12.12.18:

 • Per Kristian Vareide – rådmann i Stavanger – styringsgruppens leder
 • Bodil Sivertsen – rådmann i Sandnes
 • Anne Berit Berge Ims – rådmann i Hå – representant for Jæren
 • Ørjan Daltveit – rådmann i Bjerkreim – representant for Dalane
 • Ole Bernt Thorbjørnsen – rådmann i Haugesund – representant for Haugalandet
 • Sigurd Eikje – rådmann i Tysvær – representant for Haugalandet
 • Wictor Juul – rådmann i Hjelmeland – representant for Ryfylke
 • Helene Arholm – KS Rogaland

Observatører:

 

 • Lone Merethe Solheim – fylkesmannen i Rogaland
 • Svein Vathne – Rogaland fylkeskommune
Administrative dokument
Ressursgruppen i Digi Rogaland

Det er etableret en ressursgruppe bestående av operative koordinatorer i deltakende kommuner og leder for sekretariatet. Gruppen kan utvides med sentrale ressurser innenfor sekretariatets ulike fagområder. Formålet med ressursgruppen er å sikre realisering av samarbeidsavtalens formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser
og oppgaveløsning som bidrar til den felles gjennomføring.

Sekretariatet kan foreslå etablering av faggrupper innenfor spesifikke områder relatert til digitalisering, herunder arkitektur, sikkerhet, teknologi mv. Etablering av slike grupper, med tilhørende mandat, besluttes av styringsgruppen.

Medlemmer i Ressursgruppen

Kommer

Sekretariatet i Digi Rogaland

Stavanger kommune har utpekt Inger Bjørkum Leigvold, digitaliseringssjef i Stavanger kommune, som leder for sekretariatet. Leder for sekretariatet har ansvar for å realisere samarbeidet i henhold til samarbeidsavtalen, mandat og andre vedtak fattet i styringsgruppen. Sekretariatet forvalter den samlede porteføljen av nasjonale og regionale tiltak og prosjekter på vegne av styringsgruppen.

Sekretariatet skal ivareta følg ende funksjoner
 • Administrasjon (følge opp samarbeidsavtalen og koordinere underliggende tiltak og prosjekter)
 • Utarbeide forslag til budsjett, budsjettoppfølging og forvaltning av midler innenfor vedtatte rammer.
 • Etablere interne rutiner og prosesser knyttet til prosjektgjennomføring
 • Koordinere ekstern kommunikasjon og samhandling
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Administrativ forvaltning av metoder, verktøy og felles spesifikasjoner
Finansiering av Digi Rogaland

Alle medlemskommunene og Fylkesmannen i Rogaland bidrar med midler. For 2019 er beløpene slik:

 • Fylkesmannen i Rogaland – 3 MNOK
 • Den enkelte medlemskommune – fastpris; 150.000 NOK
 • Den enkelte medlemskommune – variabel pris; 5 kr per innbygger