h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Kort forklart 

Dette er en pilot som skal teste og utvikle et system som vil gi alle kommunene i Rogaland muligheten til å bruke et system for varsling ved ekstremvær.

  • Å få gode prediksjoner på hvor og når et ekstremvær vil treffe er særdeles viktig for kommuner, næringsliv og enkeltpersoner
  • Ved å bli varslet tidlig vil gi alle verdifull tid til å planlegge og drive sikringsarbeid for å verne om liv, eiendom og verdier

Hva er en klimaplattform?

En klimaplattform er et system for varsling ved ekstremvær.  

Behovet for gode prediksjoner på hvor og når et ekstremvær til treffe vil bare bli viktigere i tiden fremover, ettersom forskning viser at vi må forberede oss på mer og kraftigere ekstremvær. Klimaplattformen vil samle arbeidet med å drive klimarelatert datafangst, analyse, prediksjon og presentasjon, og bli tilgjengelig for alle kommunene i Rogaland 

Å utvikle en felles klimaplattform er derfor et viktig prosjekt for regionen som helhet. Kommuner, næringsliv og enkeltpersoner er avhengige av god og konkret informasjon for å få oversikt over, og en felles forståelse for hvilke lokale utfordringer som finnes i området. Noe som vil gi kommunene bedre tid til å reagere både individuelt og kollektivt til å sikre liv, eiendom og verdier. 

Innhentingen av klimadata blir skjer med hjelp av sensorer som blir plassert i risikoområder. Gjennom å beregne avstand fra gitte punkter, får kommunene prognoser om f.eks. vannstanden i elver, sjø og vassdrag. For at prognosene skal fungere må det være en nivåmåler i nærhetenNorges vassdrags og energidirektorat (NVE) har allerede installert flere slike nivåmålere i Rogaland, og mange kommuner har også plassert ut egne sensorer for å overvåke vannivåene på kritiske steder. 

Dette er sensorene som er nøkkelen for hele prosjektet.

Ved å bruke de eksisterende sensorene, og investere i flere kan klimaplattformen sende ut varsler som baserer seg på lokale data til de som er i fare for å berøres av en mulig ekstremværsituasjonEn undersøkelse Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen gjennomførte viser at det er et behov for mer lokale og presise varsler. Dagens varslinger er relativt gode, men dekker store geografiske områder, og det kan være krevende for kommunene å vurdere hvilke varsler som er relevante.  

I tillegg er dagens system personavhengig. I dag er det NVE som varsler Fylkesmannen, som igjen sender ut varsler til kommunene. En svakhet med dette er at kommunene ofte mangler en tydelig rollefordeling når varslene kommer inn, samtidig som tolkning av data og kjennskap til forebyggende arbeid er avansert. Kommunene er avhengige av å ha riktig kompetanse, og arbeidet med en felles klimaplattform gir kommunene i Rogaland muligheten til å samle den kompetansen det finnes i hele regionen.

Dette er spesielt sårbart i små kommuner, og det er derfor viktig å utvikle systemer som fjerner denne sårbarheten på en økonomisk lønnsom og bærekraftig måte. Varsler kan gis til flere kommuner samtidig, som for eksempel kommuner langs elver eller som grenser til samme sjø områder. 
 
Det eksisterer teknologi som kan brukes til å måle og dermed skape grunnlag for et mer presist lokalt varsel. Teknologien er imidlertid ikke tilpasset til f.eks. flomvarsling, og er ikke koblet sammen for å gjøre en helhetlig vurdering av flomsituasjonen. Dette er svært krevende for kommunene å gjøre selvog det vil derfor være ressursbesparende å gjennomføre dette prosjektet i Digi Rogaland. 

 

Status

Samarbeidsmøte mellom de ulike aktørene i Sauda

En klimaplattform et svært teknisk system, og man er derfor avhengig av å utvikle løsningen steg for steg. Det første delen av arbeidet konsentrerte seg rundt å utvikle et system for flomvarsling.

Et felles flomvarslingssystem vil hjelpe de kommunene i Rogaland som har problemer med høy vannstand i bebodde og sentrumsnære områder. Som en region med mye kyst og vær har mange kommuner i Rogaland bare i 2020 flere ganger måtte jobbe preventivt med flomvern og varsling, noe som vil gjøre et felles varslingssystem basert på lokale data til et praktisk verktøy for mange av Digi Rogalands medlemskommuner.  

Digi Rogaland fikk midler til en flomvarselpilot fra Fylkesmannen for forebyggende tiltak i forbindelse med årets vårflom. Piloten ble gjennomført i Sauda, i samarbeid med Sauda kommune og Saudefaldene. Arbeidet i Sauda har utviklet og testet en løsning for å innhente og prediksjon av klimadata. Fem sensorer måler nå vannstanden i to elver og i sjø og prosjektet gir verdifull erfaring i arbeidet med sensorutplassering, datafangst og prediksjon. Dataene disse sensorene leverer analyseres og visualiseres nå i et funksjonelt dashbord. 

På eget initiativ har også Gjesdal kommune satt ut tilsvarende sensorer for å overvåke vannstanden i egen kommune. 

Stavanger tar i 2021 i bruk Klimaplattformen for å overvåke vannivåene i dammen Vanassen.

Veien videre

Arbeidet til nå har vært isolert til å måle vannstand i elver og vassdrag, men det er ønskelig å videreutvikle systemet slik at det også begynner å lese havnivå.  

Erfaringer viser at et system med innebygd prediksjonsløsning, kan sende ut flomvarsler fire dager før flommen inntreffer, noe som vil gi utsatte kommuner verdifull tid til å gjennomføre forebyggende arbeid. 

Dette er et prosjekt som kan bli viktig både for regionens innbyggere, men også gjøre Rogaland til et kompetansesenter for klimarelatert datainnhenting. Derfor er det også viktig at man i fortsettelsen av prosjektet også prøver å gjøre løsningen overførbar til resten av Norge, slik at dette er en løsning som kan bli et praktisk verktøy for hele landet. 

Første fase av prosjektet er planlagt ferdig tidlig høst 2020, og en eventuell videreføring av prosjektet avhenger av finansieringen av fase to og tre.

 

Har du lest denne?

Artikkel om arbeidet i Teknisk ukeblad

Stavanger tar Klimaplattformen i bruk