h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Kort fortalt

Dette er et foreslått prosjekt som skal til behandling i styringsgruppen. Forslaget går ut på å gjennomføre et pilotprosjekt for å sikre at kommunene lettere henter ut effekter fra digitaliseringsprosjekter. Dette pilotprosjektet består av følgende områder:

  • Å kartlegge og dokumentere sammenhenger og avhengigheter mellom arbeidsprosesser, informasjon, IKT-systemer, ledelse og styring i kommunen og legge til rette for større grad av automatisering.
  • Å utvikle en metodikk for å jobbe strukturert med internkontroll, kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering

Hva er en digital grunnmur?

Tidligere prosjekter viser at norske kommuner ofte går glipp av store effekter i digitale prosjekter fordi virksomhetsarkitekturen i liten grad er standardisert og strukturert. Effektene av digitaliseringsprosjektene er i for stor grad basert på tilfeldigheter. Fagfeltet virksomhetsarkitektur består av mange kompliserte deler, og det er derfor viktig å utarbeide en forståelse og metodikk for hvordan man gjennomfører prosjekter effektivt. Det er dette som er en digital grunnmur.

Ett digitaliseringsprosjekt består ofte av mange kompliserte prosesser. Derfor er det viktig, som når man skal bygge et hus, å starte med grunnmuren.

Det å finne gode rutiner for implementering og metodikk krever også at man har mulighet til å teste ulike verktøy/aspekter, for å innhente erfaring om hva som fungerer og ikke. Et slikt prosjekt er derfor avhengig av å ha en fleksibilitet tilknyttet seg, og gjennom å teste ulike løsninger i et begrenset område som i en kommune, vil derfor være en effektiv måte å skaffe essensiell kunnskap. Dette vil være læring som med tiden vil komme hele regionen til gode.

Flere kommuner i Rogaland jobber i dag med prosesskartlegging og prosessoptimalisering. Det er ønskelig å kunne dra erfaring fra dette arbeidet, samt å bidra med våre erfaringer fra pilotprosjektet. Gjennom å teste ut effektene av en forbedret løsning for virksomhetsarkitektur i en pilot, vil Digi Rogaland kunne bruke erfaringene herfra i det videre arbeidet med en evt. utrulling av en felles digital grunnmur for kommunene i Rogaland.

Status

Kartleggingen av prosjektet foregår nå, og det jobbes med å lage ett grunnlag som styringsgruppen baserer sitt vedtak på. Endelig vedtak om dette er et prosjekt som skal gjennomføres i Digi Rogaland blir tatt mot slutten av 2020 eller i første kvartal 2021.