h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Datasjøen

Hva er en datasjø?

En datasjø er et system hvor man kan lagre og dele data. Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsstrategi en digital offentlig sektor er en datasjø forklart som: 

– En metode for lagring av alle former for data og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle typer data: strukturerte og ustrukturerte, både dokumenter og logger, bilder, lyd og video. 

En datasjø kan bygges internt i en virksomhet eller som en felles løsning for flere virksomhetereller for en hel sektor.  

Hvordan er datasjøen satt opp?

Datasjøen skal legge til rette for effektiv og standardisert datadeling på en sikker måte. 

Det er Stavanger kommune som drifter og forvalter datasjøen, men løsningen er satt opp som en stordriftsløsning. Det betyr at hver enkelt kommune eier sine data, og styrer hvem som skal ha tilgang til disse. På denne måten blir den enkelte kommunes behov for å kontrollere tilgang og eierskap til data ivaretatt, samtidig som kommunene kan utnytte fordelene med å samkjøre drift og forvaltning av datasjøen til en lavere kostnad.   

Hva betyr dette for kommunene i Digi Rogaland?

Denne datasjøen er en milepæl i Digi Rogaland, og skaper mange interessante muligheter. For kommunene i Rogaland vil datasjøen få stor betydning for prosjekter som bruker IoT-teknologi. IoT-prosjekter baserer seg på sensordata, og datasjøen vil være et sted hvor kommunene kan lagre og samordne data, som f.eks. i klimaplattformprosjektet.

Bergen kommune, som allerede har en slik datasjø, skriver at deres datasjø er grunnlaget for en innovativ region. Dette vil også gjelde for datasjøen til Stavanger kommune.

Datasjøen er spesielt interessant i en regional sammenheng ettersom utfordringene vi som kommuner møter sjelden stopper ved kommunegrensene. Datasjøen vil gi alle kommunene i regionen mulighet til å lagre data i et felles system, som vil gjøre det enklere for kommunene å dele data og erfaringer. Dette vil ha stor verdi for kommunene og Digi Rogaland-samarbeidet generelt. 

Hvis flere kommuner velger å dele data fra sine sensorer, vil dette være enkelt å realisere uten ekstra kostnader, og utnyttelse av data på tvers av kommunegrensene kan gi alle involverte store gevinster.

Det ligger med andre ord et stort potensiale i å samle datakilder fra etablerte fagsystemer, sammen med nye datakilder som kommunenes sensorer og eksterne kilder fra samarbeidspartnere eller offentlige kartotek, som f.eks. data.norge.no, Statens Vegvesen og SSB. På denne måten kan vi se koblinger og trender som ellers ikke ville vært mulig, og man vil kunne ta bedre og hurtigere beslutninger.