h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Et styrket Digi Rogaland ser fremover

Opererer i et uprøvd landskap

Denne høsten har det blitt gjennomført en evaluering om samarbeidet så langt, og en diskusjon om hvordan man kan øke effektene av arbeidet i Digi Rogaland. 

Interkommunale digitaliseringsnettverk er en ny og uprøvd måte å jobbe på, og det er ikke til å stikke under en stol at det kan være krevende når 23 kommuner med ulik størrelse, behov og arbeidsmetodikk skal samarbeide om å digitalisere det kommunale tjenestetilbudet.

Samtidig er forankring og lokal påvirkning i digitaliseringsnettverkene en viktig nøkkel, både for å utvikle løsninger basert på kommunenes egne behov, men også for å gi kommunene mulighet til å selv utvikle løsningene. 

Det er viktig at kommunene får mulighet til å kontinuerlig gi Digitaliseringutvalget og KomIT-rådet tilbakemeldinger på hva behovet for nye digitale løsninger er, og hvor digi-nettverkene har en sentral rolle.

Enige om målet 

Digi Rogaland-samarbeidet er snart inne i sitt  tredje år, og det er naturlig for styringsgruppen å evaluere hva hver enkelt kommune har fått ut av samarbeidet, og hvilke eventuelle justeringer som skal til for å maksimere effektene av arbeidet i Digi Rogland. 

Strategiprosessen har vist at Rogalandskommunene er enige om målet, og at digitale kommunale tjenester er viktig for at kommunene skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver i fremtiden. Diskusjonene har derfor i stor grad handlet om hva som er den mest effektive måten å nå målet på.

Styringsgruppen har i løpet av høsten hatt tre større samlinger, hvor veien videre har blitt diskutert. I tillegg har det blitt gjennomført samlinger for kommunedirektører og rådmenn fra alle kommunene i Rogaland. Spørsmålene som har blitt behandlet i disse samlingene har blant annet vært: 

  • Hvordan skal prioriteringen mellom nasjonale og lokale prosjekter være? 
  • Hva er den beste strukturen for å sikre fremdrift? 
  • Trenger sekretariatet mer ressurser? 
  • Hva skal styringsgruppens rolle være? 

Veien videre 

Et grep er å etablere et nytt arbeidsutvalg som skal jobbe sammen med ressursgruppen med å utrede behov og vurdere hvilke prosjekter det skal satses på. Disse utredningene vil presenteres for styringsgruppen, som vil ta de strategiske beslutningene og prioritere prosjektporteføljene.  

Dette gir en justert struktur hvor styringsgruppen jobber mindre med detaljer og mer med de langsiktige strategiske beslutningene, samtidig som et komprimert arbeidsutvalg skal sikre fremdriften i arbeidet.  

Sekretariatet blir også styrket, og får midler til å frikjøpe ressurser til arbeidsutvalg og faggrupper. Faggruppene jobber med å styrke kompetansen innenfor spesifikke fagfelt, og er derfor viktige grupper for å både kvalitetssikre arbeidet i prosjektene og for å sørge for erfaringsdeling og kompetanseutvikling ute i kommunene. 

Veikart 

For å kartlegge hvilke nasjonale prosjekter som er på vei og hva som eventuelt må til for å forberede organisasjonene til de ulike kommunene for å kunne innføre de nye digitale løsningene, vil arbeidsutvalget lage veikart som viser når ulike prosjekter kommer. Disse veikartene vil gi kommunene verdifull informasjon, og mulighet til å forberede egne organisasjoner og lage rom i budsjettene. Sekretariatet vil jobbe tett med arbeidsutvalget, ressursgruppen og de ulike faggruppene for å både koordinere dette arbeidet med KS og andre nettverk, men også for å forberede kommunene best mulig på de nye løsningene som kommer og endringene dette medfører.

Ved å samarbeide kan kommunene finne nye og effektive måter å løse både lovpålagte og andre viktige oppgaver på. Arbeidet med å styrke Digi Rogaland som organisasjon, og forankre de digitale prosessene ute i kommunene, vil fortsette slik at innbyggerne i Rogaland fortsatt mottar gode kommunale tjenester.