h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Stavanger kommune har nå utviklet en datasjø som en av de første kommunene i Norge. Dette skaper nye interessante muligheter for Digi Rogaland-samarbeidet. 

Hva er en datasjø?

En datasjø er et system for lagring og deling av data. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsstrategi En digital offentlig sektor er en datasjø forklart som: 

– En metode for lagring av alle former for data og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle typer data: strukturerte og ustrukturerte, både dokumenter og logger, bilder, lyd og video. 

En datasjø kan bygges internt i en virksomhet eller som en felles løsning for flere virksomheter, eller for en hel sektor.  

Hvordan er datasjøen satt opp?

Datasjøen skal legge til rette for effektiv og standardisert datadeling, med sikre tilgangsmekanismer. Løsningen er satt opp som en stordriftsløsning for kommunene, hvor hver enkelt kommune eier sine data, og styrer hvem som skal ha tilgang til disse. På denne måten blir den enkelte kommunes behov for å kontrollere tilgang og eierskap til data ivaretatt, samtidig som kommunene kan utnytte fordelene med å samkjøre drift og forvaltning av datasjøen til en lavere kostnad.  

Hvis flere kommuner velger å dele data fra sine sensorer, vil dette være enkelt å realisere uten ekstra kostnader, og utnyttelse av data på tvers av kommunegrensene kan gi alle involverte store gevinster. Ansvarlig for datasjøen i Stavanger kommune Eva Jenseg forteller at hun håper at mange kommuner benytter seg av det nye systemet. 

– Dette er et system som kan komme flere enn bare oss i Stavanger til gode. Vi ønsker at alle de som ønsker å lagre data i datasjøen gjør det, forteller hun. 

Fornøyd med løsningen 

Datasjøen forenkler adgang til data gjennom et samlet grensesnitt (API) samtidig som det blir enklere å styre adgangsrettigheter, opphavsrett og sikkerhet. Man vil enklere kunne dele data. Leder for Smartbyen i Stavanger Gunnar Edwin Crawford er glad for at datasjøen nå er klar til bruk. 
 
– Vi i Smartbyen Stavanger ser store muligheter i å samle data i datasjø, både lokalt og regional. Foruten å legge til rette for enklere og hurtigere utvikling av kommunale tjenester, vil datastrukturene kunne gjenbrukes til både næringsutvikling, i forskning og som del av utdanning og sikre transparens gjennom gode innsynsløsninger for innbyggere, sier han. 

Det ligger med andre ord et stort potensiale i å samle datakilder fra etablerte fagsystemer, sammen med nye datakilder som kommunenes sensorer og eksterne kilder fra samarbeidspartnere eller offentlige kartotek, som f.eks. data.norge.no, Statens Vegvesen og SSB.  

– På denne måten kan vi se koblinger og trender som ellers ikke ville vært mulig, og man vil kunne ta bedre og hurtigere beslutninger, forklarer Crawford. 
 
I tillegg peker smartbysjefen at datasjøen er spesielt interessant i en regional sammenheng ettersom utfordringene vi som kommuner møter sjelden stopper ved kommunegrensene. Han peker blant annet på miljø og mobilitet som felt hvor samarbeid kan lønne seg. 

– Når vi jobber med miljø og mobilitet, trenger vi ofte data fra de omkringliggende kommunene for å forstå hvordan det henger sammen, både med tanke på utslipp og flyt av mennesker og transportmiddel, sier han før han fortsetter.

– En fellesløsning for datalagring og adgang vil gjøre dette arbeidet vesentlig enklere og mer effektivt enn det er i dag, og vi unngår at alle må etablere egne strukturer for å løse de samme problemene.   

Hva betyr dette for kommunene i Digi Rogaland? 

Bergen kommune, som allerede har en slik datasjø, skriver at deres datasjø er grunnlaget for en innovativ region. Dette vil også gjelde for datasjøen til Stavanger kommune. Direktør i Digi Rogaland Rune Hauge mener at den nye datasjøen skaper store muligheter.  

– Denne datasjøen reduserer kostnadene til den enkelte kommune, og med det terskelen for å ta i bruk sensorteknologi. Dette vil gjøre det enklere å sette i gang med nye prosjekter, sier han.  

Datasjøen vil gi alle kommunene i regionen mulighet til å lagre data i et felles system, som vil gjøre det enklere for kommunene å dele data og erfaringer. Dette vil ha stor verdi for kommunene og Digi Rogaland-samarbeidet generelt. 

– Denne datasjøen er en milepæl i Digi Rogaland, og skaper mange interessante muligheter, avslutter Hauge.