h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Samtidig som høsten setter sitt preg på regionen, er tidenes første nyhetsbrev fra Digi Rogaland klart. Nyhetsbrevene til Digi Rogaland skal raskt oppsummere hva som har skjedd i samarbeidet de siste månedene.  

Hva har skjedd siden sist? 

Oversikt over faggruppene

Faggruppene har siden i sommer jobbet med å ferdigstille mandatene sine. Samtidig har mange faggrupper jobbet med å heve egen kompetanse ved å invitere eksterne ressurspersoner for å lære av arbeid utenfor regionen. Det er i tillegg etablert en egen faggruppe for e-helse som skal fungere som et støttende, rådgivende og koordinerende organ innenfor helseteknologi, samtidig som gruppen jobber for å heve kompetansenivået ute i kommunene. 

Det har også blitt bestemt at det vil bli satt sammen egne arbeidsgrupper i de ulike prosjektene som kommunene i Digi Rogaland jobber med. Medlemmene i disse arbeidsgruppene blir rekruttert fra blant annet ressursgruppen, og vil kontinuerlig rapportere fremdriften inn til ressursgruppen. På denne måten kan vi både samle relevant kompetanse i ulike grupper, samtidig alle kommunene selv kan bestemme hvilke prosjekter de vil bruke ressurser på, og ikke trenger å delta i alle prosjektene for å få informasjon om hva som skjer. 

Det er også blitt innledet samtaler og samarbeid mellom Digi Rogland, andre digi-nettverk og grupper som jobber med digitalisering. En slik gruppe er samarbeidet Digvest hvor KS Vest-Norge og Helse Vest RFH sammen skal digitalisere helsetjenestene i regionen; et arbeid Digi Rogaland er involvert i. 

Det har også blitt etablert kontakt med Kristiansand kommune, vedrørende deres tjenesteplattform, og mobil-app for innbyggerne. I møtene med Kristiansand kommune kartlegges det om det går an å gjenbruke løsningene til Kristiansand. I den forbindelse jobbes det også med å finne løsninger på hvordan en eventuell tjenesteplattform kan kobles opp til, og samsvare med standardene i FIKS-plattformen. 

30. september ble det arrangert et webinar om informasjonssikkerhet. Dette ble arrangert av faggruppen for informasjonssikkerhet, og handlet om hvordan kommunalt ansatte kan jobbe for å forhindre at sensitiv informasjon kommer på avveie.

Nå kan du se opptaket av webinaret her.

Prosjektarbeid 

I sommer har det blitt gjennomført en pilot for å utvikle et felles system for flomvarsling. Dette arbeidet er første del av en større prosess for å utvikle å utvikle en felles klimaplattform for kommunene i Rogaland.  

Bilde fra befaringen i Sauda

I første fase har Sauda og Stavanger i samarbeid med Gjesdal kommune jobbet med å utvikle et flomvarslingssystem, og testet det i elvene i Sauda. Testene er ferdig, og piloten har vært vellykket. Med en datasjø og kommunikasjonssystem oppe å gå, får Sauda kommune varsler, i så nær sanntid som mulig, om potensielle flomutfordringer. Dette systemet er skalerbart, så det vil både være mulig for andre kommuner å koble seg på, men også å videreutvikle systemet, ved å i første omgang inkludere havnivå i analysene.  

Det jobbes samtidig med å finne digitale prosjekter som gjør arbeidsdagen for kommunalt ansatte enklere, og gir innbyggerne bedre tjenester. Samtidig ser vi fra tidligere prosjekter at vi i Rogaland kan bli enda bedre på utnytte forbedringene vi skaper ved å ta digitale hjelpemidler i bruk.  

Mange peker på virksomhetsarkitektur som en nøkkel for å optimalisere innføringen av digitale verktøy. Forenklet, handler virksomhetsarkitektur om hvordan kommunene organiserer seg, innfører nye digitale løsninger i egen drift, og jobber i etterkant av innføringen.  

Mange nasjonale løsninger står på trappene, og for å være kollektivt godt rustet til å innføre disse diskuterer nå styringsgruppen hvordan man på best mulig måte kan øke kompetansen innenfor virksomhetsarkitektur ute i kommunene.  

Hva skjer fremover? 

Sekretariatet har blitt informert av KS om at nasjonale prosjekter som Digi Barnevern og Digi Helsestasjon er på vei, samtidig som fase to av Digihelse er planlagt å starte like over nyttår. Det jobbes derfor med å rigge kommunene, slik at innføringen av disse prosjektene skal gå så smidig som mulig.  

I tillegg vil tiden frem til nyttår bli brukt til å diskutere hva Digi Rogalands rolle skal være. Hvilke prosjekter skal vi satse på? Hvordan skal kommunene i Rogaland jobbe for å utvikle og innføre digitale løsninger? Dette er spørsmål som ressurs– og styringsgruppen vil jobbe med fremover, slik at vi sikrer samarbeidets visjon: At folk i Rogaland skal ha lik tilgang til digitale tjenester

Digi Rogaland sin strategi