h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Klimadashbordet: Til høyre ligger fylkesoversikten, og til venstre et sammendrag over hvorfor Sauda er markert med gult farevarsel i dette hypotetiske eksempelet.

Etter noen hektiske måneder er piloten i Sauda ferdigstilt. Prosjektet har utviklet et revolusjonerende system for flomvarsling, som nå gir Sauda kommune fortløpende informasjon om vannstanden fra fem kritiske punkter i kommunen. 

Samarbeid mellom flere aktører 

Sauda og Stavanger kommune, har sammen med bistand fra Gjesdal kommune jobbet sammen med ulike leverandører for å få ferdigstilt et teknisk krevende prosjekt på kort tid. Den tekniske kompleksiteten har gjort det nødvendig å samarbeide for å få systemet på plass raskt. Samtidig viser piloten i Sauda at når kommuner går sammen om prosjekter, og deler ressurser og kompetanse, så klarer man gjennomføre prosjekter på svært kort tid.  

– Alle som har vært involvert har vært utrolig løsningsorienterte og har hatt en enorm vilje til å få dette prosjektet gjennomført, på tross av korte tidsfrister og stor arbeidsmengde, sier prosjektleder Terje Rygh. 

Resultat av arbeidet er at piloten har nådd målet for prosjektet. Dashbordet viser nå vannivåer i tilnærmet sanntid, og systemets kunstige intelligens allerede har begynt å predikere fremtidig vannhøyde og flomtrussel.  

Kommunalsjef for næring og samfunn Eirik Daniel Fatnes i Sauda kommune er fornøyd med prosjektet og forteller at systemet vil bli et nyttig verktøy for kommunen. 

– Å få lokalt tilpasset varsel om flom gjør at vi som samfunn får verdifull tid til å agere i forkant for å redusere sannsynligheten for skadevirkninger av flommen. Digi Rogalands Klimaplattform blir viktig når vi skal møte mer ekstremvær framover. Å lage et felles system som alle kan dra nytte av er viktig for små kommuner som Sauda. Vi har ikke ressurser til å utvikle slikt alene, sier han. 

I dette vinduet får Sauda kommune informasjon om vannivåene i kommunen.

Skalerbart system

Arbeidet til nå har tatt utgangspunkt i elvene som renner gjennom Sauda. Ettersom mange av kommunene i Digi Rogaland-samarbeidet ligger tett inntil kysten vil en naturlig videreutvikling av prosjektet være å inkludere havnivå i systemet.  

For å blant annet tilrettelegge for dette er systemet skalerbart, slik at flere kommuner kan ta dette systemet i bruk. Dette gjøre en eventuell videreutvikling lite komplisert, men gir også kommuner som har like behov som Sauda muligheten til å koble seg på uten at det krever store investeringer.  

Rune Gåre i SmartGjesdal sier det slik:  

– Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen til bruk til forebyggende arbeid i årets vårflom, har vært en utløsende faktor for at kommunene i Rogaland nå har felles digital plattform og datasjø. I fremtiden har man nå grunnlaget og kunne samarbeide bedre omkring overvåking og datainnsamling til flomvarsling og andre nyttige områder. Ved å bruke Splunk som Gjesdal kommune bidrar inn med i plattformen, har man nå en sensor on-boarding plattform med kapasitet til 10.000 sensorer. Man vil med Gjesdal sin Splunk-plattform lett kunne utforske av eksisterende og fremtidige utfordringer, i bruksområder slik som for eksempel overvåking av luft- og vannkvalitet. 

Ved siden av Splunk, kommunikasjonsplattformen til Gjesdal kommune, er datasjøen som Stavanger kommune drifter en viktig forutsetning for å kunne drive flomovervåking, ettersom det er her den innhentede dataen lagres og gjøres til visuelle målinger som vises i dashbordet.  

Det at Stavanger kommune har utviklet en datasjø skaper store muligheter for Digi Rogaland. På samme måte som den ligger til grunn for flomvern og klimaplattform-prosjektet, så vil den også kunne spille en vesentlig rolle i utviklingen av flere Digi Rogalands prosjekter, ettersom man kan lagre mer enn klimarelaterte data i den.  

Samtidig har Stavanger kommune allerede gjennomført den største investeringskostnaden, så kommuner som skulle ønske seg å benytte seg av datasjøen til sensorrelaterte prosjekter, kan gjøre det til en mye lavere kostnad enn om de skulle utviklet en egen datasjø. Eva Jenseg i Stavanger kommune, som leder arbeidet med datasjøen er veldig fornøyd med løsningen. 

– Dette er blitt en veldig god løsning, som er rimelig for de kommunene som vil benytte seg av den. Den er enkel å skalere opp og gir en stor gjenbruksverdi på tvers av kommunene. Hvis en kommune skulle gjort dette på egenhånd, ville det ha kostet hver enkel kommune et sekssifret beløp. Nå kan kostnaden for en kommune fordeles på mange, forteller hun. 

Samle kompetanse 

Systemet gjør selve varslingsdelen ved et ekstremvær mer tilpasset lokale varsler og gjør det enklere for kommunene å samhandle ved en eventuell ekstremværsituasjon. Samtidig er det som Fatnes i Sauda kommune sier en fordel å drive disse systemene sammen, ettersom dette vil ha en økonomisk positiv effekt for hver enkelt kommune, og at man sammen kan bruke ressurser mer effektivt enn hver for seg. 

Leverandører og representanter fra kommunene på befaring i Sauda tidligere i sommer.

Dette er også et system som har fått oppmerksomhet på utsiden av Rogaland, hvor Teknisk ukeblad har laget en artikkel om arbeidet med å utvikle flomvarslingssystemet, og prosjektleder Terje Rygh har blitt bedt om å presentere løsningen for flere Digi-Nettverk og andre interesserte organisasjoner. 

– Det er veldig gøy at vi blir bedt om å presentere løsningen vår for andre, og at flere enn bare vi her i Rogaland ser verdien av å jobbe sammen med en felles løsning, sier Rygh.

Hva skjer videre?

Sauda, Stavanger og Gjesdal kommune har utviklet et system som kan gi alle kommunene i et presise varslinger av klimarelaterte utfordring, basert på lokale data. Systemet har stor kapasitet og er skalberbart etter behov. Dette gjør det mulig å videreutvikle Klimaplattformen til å omfatte mer enn data fra elver, og for eksempel håndtere data om havnivåer eller luftkvalitet.