h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Kommunedirektører, rådmenn, direktører og annet fagpersonell medlemskommuner fra hele Rogaland samlet seg torsdag 13. august til en fagdag og en påfølgende strategidiskusjon om hvilke oppgaver Digi Rogaland skal løse i fremtiden. 

Fagfeltet virksomhetsarkitektur 

Temaet for dagen var virksomhetsarkitektur. I Rogaland har det allerede kommet flere gode initiativ innen det store og komplekse fagfeltet, og for å optimalisere beslutningsgrunnlaget til styringsgruppen, som avgjør hvilke prosjekter Digi Rogaland skal satse på, var flere eksperter invitert for å snakke om ulike aspekter ved virksomhetsarkitektur.  

Effekter av digitalisering 

Lean er et sentralt begrep i mange organisasjoner. Virksomhetene trenger ikke velge Lean som en driftsstrategi, men mye av innholdet og verktøyene er gjensidig forsterkende med digitalisering. For mange handler Lean om forbedringer for å få bedre flyt i prosesser. Det gjør digitalisering også! Brukt på rett måte er digitalisering et meget kraftfullt verktøy. Organisasjoner kan effektivisere driften og bruke endringsprosesser til å kontinuerlig lære, forstå og forbedre egen drift. Lean og digitalisering kan derfor være viktige verktøy.

Det sistnevnte er forskningssjef ved Sintef Manufacturing og førsteamanuensis ved NTNU Daryl Powell opptatt av.

Powell brukte foredraget sitt på å gå gjennom hvor viktig det er for organisasjoner å bruke metoder fra lean-metodikken når de skal gjennomføre endringsprosjekter. Ved å dokumentere erfaringer og kontinuerlig bruke erfaringene til å lære av prosessen, vil man ikke bare finne flaskehalser men også kunne bruke disse erfaringene neste gang man f.eks. skal implementere en nasjonal digital løsning. 

Det viktige spørsmålet hvorfor 

Ettersom virksomhetsarkitektur er tett knyttet opp mot endringsledelse var førsteamanuensis ved UiA Tor Geir Kvinen invitert til å snakke om hvordan endring påvirker organisasjoner. 

Kvinen pekte på at ytre og indre drivkrefter for endring konstant vil legge press på beslutningstagere og påvirke viktige beslutningsprosesser. I tillegg er Kvinen opptatt av at organisasjoner som planlegger endringsprosesser stiller seg spørsmålet: hvorfor de skal gjennomføre akkurat denne endringen?, før man tar tak i hvordan, hva, hvem og når. 

Kvinen som har forsket på endring delte suksesshistorier og hvorfor han mener endringsledelse er viktig ved digitalisering. Han trakk frem at det ikke bare er tjenestene som forandrer seg ved et digitalt skifte, men også arbeidsmetoder. Dette gjør at mennesker som har jobbet på samme måte i mange år må gjøre endre vaner, som gjør at organisasjonen må jobbe like godt med å endre kulturen som med å utvikle teknologi. 

En digital grunnmur? 

Et av initiativene innenfor virksomhetsarkitektur kommer fra Eigersund kommune som ønsker å bygge en digital grunnmur. Med å automatisere prosesser ønsker Eigersund kommune og rådmann Gro Anita Trøan å øke effektiviteten og produktiviteten, hvor det viser seg at norske kommuner fortsatt kan forbedre seg.  

Gjennom å systematisere innhenting og dokumentasjon av erfaringer vil en digital grunnmur kunneffektivisere implementeringen av både lokale, regionale og nasjonale prosjekter. God og effektiv implementering av prosjekter vil bli viktig i tiden fremover, og Eigersund kommune tilbyr nå resten av samarbeidskommunene å være med på å utvikle et felles rammeverk for innføring av digitale løsninger

Hvem ønsker ledertøyen? 

Avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS Asbjørn Finstad var også tilstede og innledet med å informere om hvordan KS jobber inn mot statlige myndigheter særlig med tanke på hvordan de presser på for at kommunene skal ha muligheten til å påvirke de nasjonale digitaliseringsstrategiene. 

Samtidig etterlyste han flere regioner og digitaliseringsnettverk til å aktivt ta en lederrolle og heve ambisjonsnivået innenfor digital utvikling i den kommunale sektoren. På spørsmål om hvilke nettverk eller kommuner som er nærmest en slik rolle svarte Finstad: 

– Vi venter fortsatt på at noen skal ta ledertrøya og lede an. 

Hva skal Digi Rogaland være? 

Avslutningsvis ble det gjennomført en øvelse hvor deltagerne i grupper løste oppgaver og svarte på spørsmål om hva som fungerer med samarbeidet, hvor man ser forbedringspotensiale og hva de mener Digi Rogaland skal være. 

Diskusjonen tok utgangspunkt i Digi Rogalands strategi, og kommunene fikk mulighet til å komme med tilbakemelding om hva de legger i formuleringene, hva satsningsområdet til Digi Rogaland bør være og hva de ønsker å bruke samarbeidsarenaen til.  

Tilbakemeldingene fra strategidiskusjonen vil bli gitt til styringsgruppen og diskutert videre. 

Se bilder fra samlingen