h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Bilde fra da prosjektet Klimaplattform møtte representanter fra Saudefaldene og Sauda kommune.

Sauda og Stavanger kommune står i bresjen for et nytt flomvarslingssystem som potensielt vil ha stor betydning for hele regionen. I samarbeid med Gjesdal kommune, leverandørerSaudefaldene og Fylkesmannen i Rogaland har kommunene brukt Digi Rogaland til å gjennomføre første fase av et prosjekt som skal gi kommuner, innbyggere og næringsliv tidligere varsling ved ekstremvær. 

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen

Sent i mai ble sekretariatet i Digi Rogaland varslet om at Fylkesmannen i Rogaland delte ut ekstra skjønnsmidler i anledning årets varslede vårflom. På rekordtid snudde sekretariatet og prosjektet Klimaplattform seg rundt og fikk sendt inn en søknad.  

Prosjektet Klimaplattform har til nå primært bestått av personell fra Stavanger kommune, men i denne søknadsprosessen ble flere kommuner kontaktet. Kommunene som ble kontaktet var udelt positive til prosjektet, og Sauda kommune ble til slutt valgt ut som testområde.  

 Sauda kommune har vært helt enestående i denne prosessen, og uten deres hjelp og samarbeid hadde vi verken fått utplassert sensorer eller testet systemet, sier prosjektleder for prosjektet Klimaplattform Terje Rygh. 

Tidligere varsling av ekstremvær

Målet med prosjektet er å utvikle et system som skal gi alle kommunene i Rogaland tidligere varsling ved ekstremvær. Dette gjøres gjennom klimarelatert datafangst, analyse, prediksjon og presentasjon. Arbeidet i Sauda har omhandlet det første leddet i denne prosessen, å innhente og lage systemer for prediksjon av klimadata.  

– Grunnen til at dette er viktig er at å få gode prediksjoner på hvor og når et ekstremvær vil treffe er særdeles viktig for kommuner, næringsliv og enkeltpersoner. Ved å bli varslet tidlig om en eventuell flom vil gi alle verdifull tid til å planlegge og drive sikringsarbeid for å verne om liv, eiendom og verdier, sier Rygh. 

Utvikles steg for steg

Dette er sensorene som er nøkkelen for hele prosjektet.

Dette er et svært teknisk system, og man er derfor avhengig av å utvikle løsningen steg for steg. Det første steget har vært å konsentrere arbeidet rundt flomvarsling og hjelpe de kommunene i Rogaland som har problemer med høy vannstand i bebodde og sentrumsnære områder. Som en region med mye kyst og vær har mange kommuner i Rogaland bare i 2020 flere ganger måtte jobbe preventivt med flomvern og varsling, noe som vil gjøre et varslingssystem basert på lokale data til et praktisk verktøy for mange av Digi Rogalands medlemskommuner. 

Flomvarslingen fungerer slik at det gjennom å motta data fra sensorer som har blitt plassert på strategiske steder i regionen. Disse dataene blir analysert, og kommunisert til de ulike kommunene. Selskapet Forsyst som leverer analyse-systemet kan fra tidligere prosjekter vise til at kommuner har blitt varslet om en forestående flom hele fire dager før flommen inntraff. Forsyst har sammen med leverandøren Bouvet levert et system, med både et eget dashbord (Instrumentpanel) som visualiserer dataene, og begynt monitorering av data. 

Allerede levert resultater 

På under 14 dager har kommunene sammen med prosjektgruppen i Digi Rogaland og leverandørene utviklet og testet systemet. Resultatene fra den første simuleringen er positive, og sensorene som er utplassert i Sauda gir nå kommunen verdifull informasjon om høyden på fremtidig vannstand. DirektøDigi Rogaland Rune Hauge er svært imponert over hvordan alle involverte leverte på kort tid. 

– Vi visste det var ambisiøst å få systemet opp å gå på 14 dager, men takket være alle de som har vært involvert i prosjektet så har vi lykkes med noe mange så på som veldig vanskelig, sier han. 

Hauge påpeker at personene i prosjektet Klimaplattform besitter stor kompetanse og både prosjektleder Rygh og faglig ansvarlig Hugo Kind som til daglig jobber som rådgiver i beredskapsavdelingen til Stavanger kommune, er faglig sterke og har et stort nettverk.  

Et annet aspekt ved dette prosjektet som gleder Hauge er hvordan kommuner, privat næringsliv og andre offentlige institusjoner har samarbeidet. 

– Prosjektet har vært preget av ja-mennesker. Det er alltid viktig. Samtidig viser dette hva vi i kommunal sektor kan få til, når alle trekker i samme retning, sier direktør Hauge.

Man vil fortsette å innhente data frem til 15 august, som er datoen pilotfasen av prosjektet avsluttes. Arbeidet gjennom sommeren vil bestå av å kalibrere, sjekke og eventuelt justere plasseringen av sensorene, et arbeid prosjektet Klimaplattform utfører i nært samarbeid med Sauda kommune og leverandørene.  

– Hvis alt går bra, har man lagd et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Hvor erfaringer kan bidra til en større og skalert satsning i regionen vår, sier prosjektleder Rygh.

Lokalt til nasjonalt

Til nå har mye av aktiviteten til Digi Rogaland handlet om å være en sparringspartner og et nettverk hvor kommunene i Rogaland kan samarbeide om å implementere nasjonale prosjekter. Det som både er nytt og spennende med prosjektet for å utvikle en egen klimaplattform, er at man utvikler en digital løsning som er basert på lokale behov.  

Med tanke på den økte sannsynligheten for mer og mer heftige mengder nedbør og ekstremvær kan dette bli viktig for regionens innbyggere, men også gjøre Rogaland til et kompetansesenter for klimarelatert datainnhenting. 

Derfor er det viktig at man i fortsettelsen av prosjektet også prøver å gjøre løsningen overførbar til resten av Norge, slik at dette er en løsning som kan bli et praktisk verktøy for hele landet. 

– Dette prosjektet viser hvilket potensial som ligger i Digi Rogaland, og om vi klarer å fortsette å bruke de ressursene vi har ute i kommunene relatert til flom og klimavarsling, så tror jeg vi i Rogaland vil utvikle en løsning som vil få stor verdi for hele landet, avslutter Hauge.