h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Prosjektleder Aina Merethe Løhre og representanter fra Randaberg kommune diskuterer hvordan Digihelse kan brukes i kommunens helse og omsorgstjenester

Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Ved å bruke Digihelse kan brukere av kommunale helse og omsorgstjenester, og deres pårørende, både sende og motta meldinger fra helse og omsorgstjenestene. De kan også holde oversikt over, avbestille og få varsler om gjennomførte hjemmebesøk på epost eller SMS. Digihelse er derfor en mer brukervennlig måte å kommunisere på, både for brukerne og for de ansatte i den kommunale helsetjenesten. 

For å ivareta sikkerheten skjer kommunikasjonen via nettportalen helsenorge.no som samhandler med kommunenes elektroniske pasientjournalsystemet. 

Brukerne i sentrum 

Bruk av Digihelse gir innbyggerne mulighet til å ta større styring over egen hverdag, øker medvirkning og styrker samarbeidet mellom innbygger og kommune. Ved å bruke Digihelse vil både brukerne og pårørende slippe å stå i telefonkø, og heller skrive og lese meldinger når det passer for dem. 

Det vil også gjøre det enklere for pårørende som bor langt unna å kommunisere med helse og omsorgstjenestene til familiemedlemmer som mottar et pleietilbud. For helsetjenesten betyr færre telefoner bedre tid til å planlegge og gjennomføre arbeidet uten avbrytelser. Det at kommunikasjonen dokumenteres direkte i pasientjournalsystemet bedrer derfor også pasientsikkerheten. 

Veien videre 

Noen kommuner har allerede tatt Digihelse i bruk mens andre fortsatt venter. Dette er litt avhengig av hvilket elektronisk pasientjournalsystem kommunene har, ettersom en av leverandørene fortsatt har noen tekniske utfordringer som må løses før Digihelse kan benyttes ute i kommunene.   

For kommuner som har de tekniske forutsetningene på plass pågår arbeidet med å endre dagens arbeidsrutiner og å vise de ansatte hvordan dette vil forenkle hverdagen deres. 

Erfaringene fra andre steder i landet viser at en av nøklene for å lykkes med å spre bruken av Digihelse i kommunene, er å gjøre brukerne komfortable med å både logge seg på helsenorge, og eventuelt gi fullmakt til pårørende til å kommunisere på deres vegne. Derfor er det essensielt at de ansatte er trygge på løsningen, og at det innarbeides gode interne rutiner, slik at de kan veilede pasientene og de pårørende i bruken av Digihelse. 

Erfaringer fra Randaberg kommune 

En av kommunene som har kommet et stykke på vei er Randaberg. Randaberg kommune  introduserer stegvis bruken av Digihelse i sine helse og omsorgstjenester, og har jobbet godt med å implementere Digihelse i den daglige driften. De er derfor en av de kommunene som har kommet lengst med dette arbeidet, og allerede har fått gode tilbakemeldinger fra brukerne og ansatte. 

– Vi opplever at dette fungerer bra, men at vi ikke har prioritert massiv utrulling av dette enda, men vi ser på muligheter der de foreligger, sier virksomhetsleder i Randaberg kommune Siw Diane Myhre Johanson 

Den første delen av utrullingen har også vist at det er rom for forbedringer.

– Vi ser et potensiale for forbedring når man skal legge igjen meldinger. Det er et behov for å få tilbakemelding når helsetjenestene eller brukerne har lest inn en melding. Det er krevende når vi ikke vet om melding er mottatt og lest, sier Myhre Johanson

Dette er tilbakemeldinger som blir tatt med i det videre arbeidet. Gjennom god dialog skal Digihelse bli ett verktøy som både bedrer pasientsikkerheten, og gjør arbeidshverdagen til de ansatte i de kommunale tjenestene enklere. Samtidig skal Digihelse også gjøre hverdagen til den enkelte bruker og pårørende mer forutsigbar og individuelt tilpasset, og på den måten ha stor effekt både for den enkelte bruker og samfunnet som helhet.