h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Styringsgruppen vedtok oppstart av arbeid med digitaliseringsstrategi for samarbeidet i sak 13/18 i forbindelse med behandling av modell for samarbeidet. Ordlyden i saken var følgende: «Strategien vil være veiledende for de deltakende kommunene i forhold til retning på utvikling og satsingsområder. Tanken med strategien er å etablere en felles plattform der man kan se de nasjonale strategiene i sammenheng med det regionale samarbeidet og satsingen her.»

Ansvaret for digitalisering av kommunale tjenester ligger hos den enkelte kommune, med de tilhørende kostnadene, gevinstene og effektene. Brukeren skal være i sentrum, nasjonale komponenter skal tas i bruk, data skal deles, informasjonssikkerhet og personvern skal følges opp og det er krav om arkitektur og standarder (Digitaliseringsrundskrivet 19.12.18 – regjeringen.no). Digi Rogaland skal bidra til at den enkelte kommune tar bedre beslutninger når tjenestene skal digitaliseres og at totalkostnadene for utvikling og innføring av nye digitale tjenester blir lavere enn det hadde vært utenfor samarbeidet.

Prosjektgruppens arbeid med digitaliseringsstrategien

Tiltaket har blitt ledet av rådmennene i Randaberg og Hå kommune. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra følgende kommuner: Hå, Randaberg, Gjesdal, Eigersund, Stavanger, Time og Hjelmeland. Sekretariatet har stått for metodisk tilnærming i arbeidet.

Digitaliseringsstrategien for samarbeidet i Hordaland er brukt som inspirasjonskilde for utarbeidelse av digitaliseringsstrategi. Utkastet er også tett linket opp mot KS sine «mål og posisjoner» i nasjonal digitaliseringsstrategi.

Arbeidet med digitaliseringsstrategien har bestått av fire arbeidsmøter med tiltaksgruppen fasilitert av sekretariatet. I arbeidet er det identifisert flere utfordringer i kommunene for å nå nasjonale målsetninger innen digitalisering; det er varierende digital kompetanse og kapasitet, det er mangel på samordning og felles standarder, leverandører har stor makt og det er varierende kultur for endring. Det viktige utfordringsbildet som har blitt identifisert i lys av nye krav til digitalisering i kommunene, har vært utgangspunktet for defineringen av målbildet og innsatsområdene til digitaliseringsstrategien.

I forbindelse med utarbeidelsen av strategien, har det vært viktig å involvere kommunene. Der er gjennomført to høringsrunder, der to versjoner av strategien er sendt til rådmennene i kommunene. Vi har fått viktige innspill fra enkelte kommuner, som har bidratt til ytterlige presiseringer og forbedringer. Utkast til digitaliseringsstrategien er også presentert i forbindelse med innlegg der Digi Rogaland har deltatt. De ulike strategiversjonene er bearbeidet av ressursgruppen og presentert for styringsgruppen underveis.

Utkastet til digitaliseringsstrategi er bygget opp på følgende måte:

  • MÅLBILDE (hvitt og svart felt): Hindre digitalt klasseskille og bidrar til standardiserte løsninger i kommunene.
    Alle medlemmene har kjennskap og forpliktelse til felles visjon.
  • PRIORITERING AV INNSATS (gult felt): Prosjekter prioriteres basert på fire innsatsområder.  Handlingsplan etableres for styrt innsats av ressurser, og verktøykasser utvikles og deles.

Alle i tiltaksgruppen stiller seg bak forslaget til felles visjon og strategimodell. 

Med en felles digitaliseringsstrategi for Digi Rogaland vil det være enklere for den enkelte kommune å måle effekten av samarbeidet. Digitaliseringsstrategien kan brukes som utgangspunkt for kommunens egen digitaliseringsstrategi slik at man sikrer at arbeidet i den enkelte kommune er i tråd med intensjonene i det regionale samarbeidet. Det må også gjennomføres tiltak for å sikre at digitaliseringsstrategien til Digi Rogaland blir forankret i den enkelte kommune. Handlingsplan, verktøy og porteføljestyring skal bidra til at digitaliseringsstrategien realiseres med riktig styring, prioritering og måloppnåelse. 

Digitaliseringsministeren la i forbindelse med digitaliseringskonferansen frem ny digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025. Her pekes det på at vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke ny teknologi, vi må være innovative og vi må kunne endre oss. Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019-2025.

Denne strategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Innsatsområdene frem mot 2025 skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor og passer godt sammen med innsatsområdene til Digi Rogaland.

KMD sin digitaliseringsstrategi har følgende mål og innsatsområder:

S